Brylanty Łazarskiego - zgłoszenie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczelnia Łazarskiego informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia  Łazarskiego z siedzibą w ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia konkursu „Brylanty Łazarskiego”, wyłonienia i ogłoszenia laureatów,
  2. jeżeli wyrazi Pani/Pan z zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z promocją konkursu „Brylanty Łazarskiego”, promocji oferty edukacyjnej Uczelni lub w celach marketingowych, to Pani/Pana dane będą przetwarzane w wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. organizacji  wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet,
  2. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 16 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. przez okres niezbędny dla realizacji konkursu Brylanty Łazarskiego,
  2. w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzania - do czasu odwołania zgody,
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie..
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością udziału w konkursie „Brylanty Łazarskiego”.

klub-absolwenta-brylanty2018-self

Formularz

Dane kandydata:

Wykształcenie kandydata (studia wyższe):

Drugi kierunek studiów

Wykształcenie kandydata (studia podyplomowe, MBA, studia doktoranckie)

Dane dotyczące zatrudnienia kandydata:

Opis kandydata

Pliki do załączenia

załączony pojedynczy plik nie może być większy niż 2 MB

Przetwarzanie danych:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. wyrażam zgodę i zezwalam Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 na nieodpłatne wykorzystanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie przez czas nieokreślony, w dowolnej wybranej przez Uczelnię Łazarskiego formie, w tym poprzez; rozpowszechnianie na stronie internetowej, w informatorach Uczelni Łazarskiego, w albumie absolwentów, w prasie drukowanej, mojego wizerunku utrwalonego podczas ceremonii nagradzania laureatów konkursu Brylanty Łazarskiego, w celach:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 moich danych osobowych do celów:


Zapraszamy do wstąpienia do Klubu Absolwenta