Brylanty Łazarskiego - zgłoszenie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczelnia Łazarskiego informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia  Łazarskiego z siedzibą w ul. Świeradowskiej 43, kod pocztowy 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia konkursu „Brylanty Łazarskiego”, wyłonienia i ogłoszenia laureatów,
  2. jeżeli wyrazi Pani/Pan z zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z promocją konkursu „Brylanty Łazarskiego”, promocji oferty edukacyjnej Uczelni lub w celach marketingowych, to Pani/Pana dane będą przetwarzane w wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. organizacji  wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet,
  2. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 16 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. przez okres niezbędny dla realizacji konkursu Brylanty Łazarskiego,
  2. w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzania - do czasu odwołania zgody,
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie..
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością konkursu „Brylanty Łazarskiego”.

klub-absolwenta-brylanty2018-other

Formularz

Dane osoby zgłaszającej:

Dane kandydata:

Przetwarzanie danych:


Zapraszamy do wstąpienia do Klubu Absolwenta